Neulesch bei uss

 

Poost im Breefkaste!

Kreisverwaltung Maye-Kowwelenz?!

Käh schleecht Jewesse !!

Abfallgebührenbescheid 2007!

Gewonnert!?

Jefrocht: Kann datt sein?

De ahle Beschääd gesöcht.

Tatsäschlesch noch gefonne!

Preise  vergleech.

Dat is joh jetzt vill deurer!

Leistung vergleech.

Et selewe!

Jefrocht: Bieh kann datt dann sein?

Mem Computer im Internet gesöcht.

Artikel üwwa de DZV gefonne:

Falsch beroode, vill jezänkt on römmjemöstaat,

füa deua Jeld für Jerischt jezore onn verloor.

Awaa et jäf käh Grond füa Panik, hann die Heere gemähnt.

Donoh hatten se führ use Müll hei bei uss ze verbrenne.

Off äh mohl dann nemieh.

Do hies et dann, mier loossen de  Müll in Määnz verbrenne.

Awwer dat jing nur, wenn de Kreisdaach ohne fill nohzedenke, huttisch bieh  em Schweinsgallop zostemmt!

Fast bieh an de Hausdür, wenn de Ramsch füa deua Jeld verkooft wierd.

Zoojestemmt hätt de Kreisdaach, awwa jebraacht hätt datt dann och nix.  

Se hann dann use Müll in janz Europa ausjeschriwwe!

Dat moos ma sich emohl führstelle!

Use Müll - in janz Europa!

Jeda konnt en hann.  

 Batt koom bisher raus, aussa gruss Jemauel?

Nix!

Momenadaan wierd sesch jezänkt.

De Schongse stohn wohl jood, dat et at widder für Jerischt  jäht.

Die Anwäld weeren noch fetta voon uhse Jebühre.

Dobai sain die doch att fett.

DZV, datt höscht: Die uhse  Zaster Vazocke !

Awwer der DZV bezahlt joh nix,

der schreift nur Bescheide.

Do machen et die Dauner besser.

Die schwetzen nett vill, onn lossen ihre Müll in Annenach verbrenne.

Bei denne wierd et billia mem Müll.

Su stond et enn de Zeidung.

Die Ahwailer bleschen och winnia.

Koom  sojar im Radio.

Awwer die hann jo och nix mieh mem DZV ze dohn. 

Die hann Glöck jehatt, datt se fröh jenoch de Kiah jekrazt hann. 

Eijentlesch sai me et selwer schold!

Hätt ma doch besser offjepasst, batt die met ohse Jebühre anstelle.

Awer et jäht jo kähne gucke, wenn die taaren beim DZV.

Awer ber hätt schun morjens öm 10 Uhr Zeit, öm denne off de Finga ze gukke.  

Joh, et ess wahh, esch jing besheer och net hin.

Hätt ma mohl bessa jedohn.

Jezz is et baseert. 

Kahh emm Dreck, die Heere palawern jeschwolle onn us scheecken se de Beschääd.   

Et nächste Mohl,

die awwa nemieh!

;-)

 

 

 

www.maifeld21.de

 

zurück zur Hauptseite